Privatlivspolitik

Privatlivspolitik hos Limfjordens Osteopati

I forbindelse med dine behandlinger på vores klinik er det nødvendigt, at vi noterer og behandler relevante oplysninger om dig og dit helbred.

Hvilke oplysninger opbevarer vi?

I forbindelse med din behandling noteres oplysninger om dine helbredsmæssige forhold og sygehistorik, til brug for den journalføring, som vi ifølge den gældende lovgivning om autoriserede sundhedspersoner har pligt til at foretage.

Oplysningerne anvendes alene til brug for en god og sikker behandling af dig, samt de administrative funktioner, der er forbundet hermed.

Se nærmere i hhv. autorisationslovens kapitel 6 samt journalføringsbekendtgørelsen.

Udover ovenstående helbredsoplysninger vi noterer, kan der som led i din aktuelle behandling være et behov for at indhente/modtage oplysninger fra andre autoriserede sundhedspersoner. Dette kan f.eks. være fra din egen praktiserende læge eller speciallæge, forudsat, at du giver et samtykke. Dette kan f.eks. være resultater fra undersøgelser eller informationer om andre helbredsmæssige forhold.

Se nærmere i sundhedslovens kapitel 9.

Vi har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt. Hos Limfjordens Osteopati og Fysioterapi bruger vi et webbaseret kliniksystem, EasyMe, der er specielt udviklet til sundhedssektoren og lever op til de krav der stilles som opbevaring og håndtering af personfølsomme oplysninger.

Desuden kan andre oplysninger om dig registreres i forbindelse med afregning. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesloven.

Vi kan også anvende dine kontaktoplysninger til brug for udsendelse af nyhedsbreve eller andre markedsføringsmæssige tiltag. I så fald indhenter vi først dit samtykke. Denne anvendelse sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 1).
Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke nemt og gebyrfrit.

Videregivelse af personoplysninger

I henhold til sundhedsloven har vi tavshedspligt om dine helbredsforhold og andre følsomme forhold, men hvis det er nødvendigt, kan vi udveksle dine helbredsoplysninger internt blandt vores personale. Videregivelse af dine helbredsoplysninger uden for klinikken må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der, med hjemmel i sundhedsloven, ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom fremgår af sundhedslovens kapitel 9.

De oplysninger vi har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang det er nødvendigt for, at gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af et forsikringsselskab, vil vi også videregive nødvendige oplysninger om behandlingen til den, der skal betale. Et forsikringsselskab vil eksempelvis typisk kræve oplysninger om det område, eller de områder der behandles, i forbindelse med afregning af tilskud til din behandling.

Hvor længe opbevares personoplysninger?

Din journal opbevares efter regler der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er mindst 5 år, jf. journalføringsbekendtgørelsens § 15, stk. 2:

I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe det er nødvendigt, af hensyn til afregning og bogføring.

E-mail korrespondance mellem dig og klinikken slettes når den ikke længere er relevant og senest efter 1 år.

Dine rettigheder i forbindelse med personoplysninger

Du har ret til at få indsigt i hvilke oplysninger, vi har registreret om dig. Efter autorisationslovens § 24 må vi ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.

Ukorrekte oplysninger der ikke er omfattet af den gældende lovgivning, herunder sundhedsloven, autorisationsloven og de love der er beskrevet i journalføringsbekendtgørelsen, har du har ret til at få rettet eller slettet. Du har også ret til at bede os om at ophøre med, at behandle sådanne oplysninger om dig samt at disse oplysninger overføres i sin helhed til en anden behandlingsansvarlig.

Når du er fyldt 15 år, har du som udgangspunkt ret til at få at vide, hvad der står om dig i en journal hos sundhedsvæsenet.

Klage over håndtering af personoplysninger

Klager over vores behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med alle autoriserede sundhedspersoner. Du finder styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk